TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA A LA BOTIGA MESSIKA JOYERIA

Termes i condicions generals de venda a la botiga aplicables a partir del 25 d'octubre de 2019 hasta el 9 de julio de 2021

 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA EN LAS TIENDAS A PARTIR DEL 1 DE GENER DE 2024 : CLICK HERE
CONDICIONES GENERALES DE VENTA EN LAS TIENDAS A PARTIR DEL 6 DE FEBRERO 2023 HASTA EL 31 DE DESEMBRE 2023 : CLICK HERE
CONDICIONES GENERALES DE VENTA EN LAS TIENDAS DEL 10 DE JULIO 2021 HASTA EL 5 DE FEBRERO 2023 : CLICK HERE

CONDICIONES GENERALES DE VENTA EN LAS TIENDAS DE MESSIKA GROUP - BARCELONA : CLICK HERE

 

 1. Àmbit d'aplicació

Aquests termes i condicions generals de venda a la botiga (en endavant les "Condicions Generals") s'apliquen, i se n'exclou qualsevol altre document, a totes les compres per compte propi del client (en endavant el "Client") de productes MESSIKA (en endavant els "Productes" o el "Producte"), fetes en qualsevol de les botigues gestionades per dret propi per MESSIKA JOYERIA(en endavant la "Botiga"), específicament la botiga situada al Paseo de Gracia, 66, 08007 Barcelona, Espana. Qualsevol condició contrària plantejada pel Client serà inaplicable en contra seva, llevat que hagi estat acceptada expressament per la Botiga. No obstant això, es poden aplicar condicions específiques a una transacció o oferta concreta proposada als Clients de la Botiga que, en aquest cas, tindran prioritat sobre aquests Termes i Condicions.

Aquestes determinen els drets i obligacions de les parts en el context de la venda de Productes (en endavant, la "Venda").

Les vendes realitzades en aquest context es reserven únicament als consumidors, i qualsevol compra per a la revenda sobre una base professional està estrictament prohibida.

Aquests Termes i Condicions no tenen per objecte la compra de productes al lloc web de MESSIKA.

Aquests Termes i Condicions no s'apliquen a la venda de productes personalitzats que es regeixen pels termes i condicions especials comunicats en el moment i disponibilitat de la Venda, amb prèvia sol·licitud.

Aquests Termes i Condicions Generals poden ser modificats en qualsevol moment per MESSIKA JOYERIA com el venedor identificat en l'article 2 d'aquests Termes i Condicions.

Els Termes i Condicions aplicables són els vigents en el moment de la Venda.

 

 1. Identificació de l'autor de l'oferta

Els productes són venuts per l'empresa: MESSIKA JOYERIA, S.L.U., amb domicili social al Paseo de Gracia, 66, 08007 Barcelona, Espana, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb Full B-531012, tom 46790 i foli 198, amb número d'IVA comunitari ESB67380683 (en endavant, "MESSIKA").

 

 1. Visualització dels preus i productes

Les característiques bàsiques dels Productes, així com les dels preus, es mostren en una etiqueta específica o en un expositor a la botiga.

El preu dels Productes s'expressa en euros, amb l'impost inclòs; és a dir, l'impost sobre el valor afegit a la taxa legal vigent.

Tota compra d'un anell d'una mida inferior a 48 o superior a 60 serà considerada una comanda, tal com es defineix a l'article 5, "Devolucions". Aquesta comanda ha de ser objecte d'un pressupost previ i no pot ser reemborsada (vegeu els articles 5.2.2 "Productes que no s'accepten per al reemborsament" i 5.3 "Condicions d'emissió d'una nota de crèdit").

MESSIKA es reserva el dret de limitar les quantitats de productes MESSIKA adquirits per un Client, i/o rebutjar qualsevol transacció inusual o de mala fe.

 

 1. Condicions de pagament

Les adquisicions s'han de desemborsar íntegrament el dia de la compra, directament a la Botiga.

El Client pot pagar els productes de MESSIKA en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.

No s'accepta el pagament amb xec.

En el cas que, per qualsevol motiu (objecció, rebuig de l'emissor, etc.), els imports deguts pel Client a la Botiga no es puguin satisfer, el procés de compra es cancel·larà. MESSIKA no expedirà el producte al Client sense la validació del pagament del Client.

El Client garanteix que disposa de l'autorització necessària per utilitzar la forma de pagament seleccionada per al pagament de la compra.

 

  4.1       Pagament en efectiu

La Botiga accepta el pagament en efectiu fins als límits establerts per la normativa espanyola:

 • El límit legal per al pagament en efectiu autoritzat a Espanya segons la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, és de 2.500 euros
 • El límit legal per al pagament en efectiu autoritzat per als residents fiscals NO espanyols és de

15.000 euros.

Qualsevol compra per un import superior a aquests límits s'ha de pagar amb mitjans de pagament no monetaris (transferència bancària o targeta de crèdit/pagament).

 

  4.2       Pagament amb targeta bancària  

La Botiga accepta les targetes de crèdit Visa, Eurocard/Mastercard, American Express, China Union Pay, Japan Credit Bureau, WeChat Pay, Alipay.

 

 4.3       Transferència bancària

La Botiga accepta el pagament per transferència rebuda en euros al nostre compte bancari registrat a França. El banc de MESSIKA ha de confirmar la recepció de la transferència abans de considerar que s'ha efectuat el pagament.

 

 1. Devolucions

  5.1       Reemborsaments

MESSIKA no reemborsarà cap producte comprat a la botiga.

 

  5.2 Política de devolucions

MESSIKA vol oferir als seus clients la possibilitat de retornar els Productes adquirits en les condicions següents.

 

  5.2.1 Condicions de devolució

MESSIKA permet als Clients de retornar els productes adquirits, sempre que es compleixin les condicions acumulatives següents:

 • El canvi s'ha de sol·licitar en un termini màxim de 30 dies a partir de la data de la factura.
 • La sol·licitud de devolució s'ha d'adreçar a la Botiga en la qual s'ha adquirit el Producte i la devolució només es pot fer allà.
 • El Producte retornat ha de ser nou de trinca, sense fer servir (no gastat o gravat). Un cop retornat el Producte, el control de qualitat de MESSIKA n'avaluarà l'estat.
 • Cal retornar el producte amb:
 • La capsa original, completament intacta.
 • El certificat o certificats GIA emesos en el moment de la compra.
 • La targeta de garantia.

 

5.2.2     Productes que no s'accepten en les devolucions

MESSIKA es reserva el dret de rebutjar la devolució d'un Producte en els casos següents:

 • Productes retornats que estiguin incomplets, fets malbé, deteriorats, bruts o en qualsevol altre estat que suggereixi raonablement que s'han fet servir o desgastat.

Productes que hagin estat objecte d'una sol·licitud de devolució més de dues vegades successivament.

 • Productes demanats especialment, com ara la creació d'un article a petició del Client.
 • Productes fabricats per a una comanda, com ara la creació d'un article no disponible o en una mida no disponible.
 • Productes personalitzats per a la comanda, com ara articles gravats o modificats.

 

5.3        Canvis

De conformitat amb les condicions de devolució previstes en l'article 5.2.1, MESSIKA efectuarà el canvi el més aviat possible.

 • El canvi només permet substituir el producte retornat pel mateix model d'un altre to daurat i/o mida.
 • En el cas d'un augment del preu de venda al públic entre la data de compra i la data de canvi, el Client haurà de pagar la diferència de preu.
 • S'especifica que, en el cas que es tracti d'un regal, el receptor del regal pot canviar-lo.

 

5.4        Notes d'abonament  

5.4.1 Condicions per a la concessió d'una nota d'abonament

Si el Client vol retornar la seva compra a canvi d'un altre model o si el producte no pot ser canviat per manca de disponibilitat de la mida o el model desitjat pel Client, es pot emetre una nota d'abonament si:

 • El producte compleix les condicions previstes en l'article 5.2.1.
 • El producte no s'inclou en els casos previstos en l'article 5.2.2.

 

5.4.2     Com s'emet i utilitza una nota d'abonament

Si el producte es declara conforme, MESSIKA emetrà una nota d'abonament.

La nota d'abonament és personal i és vàlida per un (1) any a partir de la data d'emissió, exclusivament a la Botiga on s'hagi fet la compra.

En el cas dels regals, la nota d'abonament no es pot emetre a nom de l'interessat, només a nom del Client. La nota d'abonament no es pot bescanviar per diners en efectiu o recomprar, substituir o reemborsar si es perd, és robada, és il·legible o ha caducat. MESSIKA no es fa responsable en el cas d'ús fraudulent de la nota d'abonament per tercers.

 

 1. Servei de postvenda

En funció de la viabilitat tècnica, el Producte pot ser renovat per MESSIKA, a càrrec del Client, amb la presentació prèviament del rebut de compra i del certificat d'autenticitat.

 

 1. Garanties legals

Els productes de MESSIKA tenen

una garantia legal de conformitat d'acord amb els articles 118, 119 i 123 de la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i usuaris. Així doncs, si el producte no s'ajusta a la descripció realitzada per la Botiga o no és adequat per a l'ús previst, el Client té 2 anys d'ençà del lliurament del producte per recórrer a aquesta garantia i, d'acord amb la seva decisió, fer-lo reparar o substituir (de conformitat amb les condicions de cost disposades a l'article 120 de la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i usuaris).

 

Quan la reparació o la substitució del producte no sigui possible, o si és possible, cap de les dues opcions s'hagi dut a terme en un termini raonable o sense grans inconvenients per al consumidor, el Client podrà triar entre (i) rescindir el contracte de compravenda fent que se li retorni el preu del producte o (ii) fer que se li redueixi el preu segons l'article 122 de la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i usuaris. La resolució no és aplicable quan la falta de conformitat sigui d'importància menor.

 

Reproduïm els articles 118, 119 i 123 de la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i usuaris:

Article 118. Responsabilitat del venedor i drets del consumidor:

Els consumidors i usuaris tenen dret a la reparació o substitució del producte, a una reducció del preu o a la rescissió del contracte, de conformitat amb les disposicions del present títol.

 

Article 119. Reparació i substitució del producte:

 1. Si el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte, els consumidors i usuaris podran optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que alguna d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada. Totes dues parts s’atindran a l'opció triada a partir del moment en que el consumidor o usuari n'informi al venedor. Aquesta decisió del consumidor o usuari s’entén sense perjudici del que disposa l’article següent pel que fa a les circumstàncies en què la reparació o la substitució no aconsegueixin que el producte sigui conforme al contracte.
 2. Es considera desproporcionada la forma de sanejament que, en comparació de l’altra, imposi al venedor costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients més grans per al consumidor i usuari. Per determinar si els costos no són raonables, les despeses corresponents a una forma de sanejament han de ser, a més, considerablement més elevades que les despeses corresponents a l’altra forma de sanejament.

 

Article 123. Terminis.

 1. El venedor serà responsable de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, els venedors i consumidors poden pactar un termini més curt, que no pot ser inferior a un any des del lliurament. Llevat que hi hagi una prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui nou o de segona mà, ja existien quan aquest es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.
 2. Llevat que hi hagi una prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri en la factura o tiquet de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest és posterior.
 3. Els venedors estan obligats a aportar proves documentals del lliurament del producte als consumidors o usuaris que exerceixin el seu dret de reparació o substitució, que indiquin la data de lliurament i la falta de conformitat que justifiqui l'exercici d'aquest dret. Així mateix, el venedor ha de facilitar al consumidor o usuari un justificant del lliurament, en el qual consti la data de lliurament i la reparació efectuada, si és el cas, juntament amb el producte reparat o substituït.
 4. El consumidor i usuari ha d’informar al venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que en va tenir coneixement. L’incompliment del termini no suposa la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, tot i que els consumidors i usuaris són responsables dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard de la comunicació. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que la comunicació del consumidor i usuari ha tingut lloc dins el termini establert.

 

 1. Garantia comercial de MESSIKA

Tots els productes comprats a les botigues MESSIKA estan proveïts de la garantia MESSIKA, d'acord amb l'article 125 de la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i usuaris.

Les joies MESSIKA tenen una garantia de dos anys a partir de la data de recepció si es descobreix un defecte de conformitat o un defecte ocult en condicions normals d'ús. També cal presentar la targeta de garantia de MESSIKA que acompanya el producte en el moment de la compra.

Qualsevol Producte que es retorni durant el període de garantia, per beneficiar-se de la dita garantia, s'ha de sotmetre a la valoració del servei postvenda de MESSIKA. Si hi ha un element defectuós o un defecte de fabricació, el Producte serà reparat o substituït per MESSIKA.

S'ofereix un tercer any de garantia al Client si aquest es registra després d'haver emplenat el formulari disponible al nostre lloc web, messika.com, dins el mes següent a la compra. És vàlid per a totes les joies de MESSIKA.

El garant de les joies és l'empresa MESSIKA, amb domicili social al nº 64 de la Rue Lafayette de París (75009). Per a l'aplicació de la garantia comercial, el Client s'ha d'adreçar al servei d'atenció al client de MESSIKA a l'adreça de correu electrònic següent:  contact@messikagroup.com.

La garantia de MESSIKA exclou:

 • Els defectes o danys derivats d'un ús incorrecte o d'accidents.
 • Els defectes o danys causats per un ús inadequat (cops, esgarrapades, aixafaments), per alteracions, desmuntatges, reparacions no autoritzades, com també els serveis, les intervencions o les reparacions fetes fora d'una botiga o un establiment autoritzat MESSIKA. Per exemple, en el cas d'adaptació de la mida, substitució o polit de pedres.
 • Les conseqüències del desgast per ús normal de les joies.

 

Independentment de la garantia comercial, MESSIKA roman vinculada per la garantia legal de compliment esmentada als articles 114 i 116.1 de la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i usuaris.

Disposicions legals:

Article 114. Principis generals:

El venedor està obligat a lliurar al consumidor o usuari productes que siguin conformes amb el contracte, i serà responsable davant seu de qualsevol falta de conformitat que pugui existir en el moment del lliurament del producte.

Article 116. Conformitat dels productes amb el contracte:

 1. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’ells no sigui aplicable:
 2. S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor o usuari en forma de mostra o model.
 3. Siguin aptes per als usos als quals solen destinar-se els productes del mateix tipus.
 4. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor o usuari quan ho hagi posat en coneixement del venedor en el moment de la formalització del contracte, sempre que aquest últim hagi admès que el producte és apte per a l’ús esmentat.
 5. Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor o usuari pugui esperar amb fonament, tenint en compte la naturalesa del producte i, si s’escau, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes pel venedor, el productor o el seu representant, en particular en la publicitat o a l’etiqueta. El venedor no queda obligat per aquestes declaracions públiques si pot demostrar que no coneixia o no podia esperar-se raonablement que conegués la declaració en qüestió, que aquesta declaració havia estat corregida en el moment de la formalització del contracte o que la mateixa declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte.

 

 1. Protecció de la privacitat

Les dades personals comunicades pel Client a MESSIKA a la Botiga seran recollides i tractades per MESSIKA en la seva qualitat de responsable del tractament de dades, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de garantia dels drets digitals, i el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018. Les dades es conservaran durant tota la durada de la relació comercial i després s'arxivaran com a prova legal.

Es tractaran per gestionar les comandes del Client, els lliuraments, les garanties aplicables als productes que el Client compri i l'execució de les ordres de pagament. També es faran servir per a la gestió i l'optimització de les relacions amb els Clients i les estadístiques. Es poden comunicar (i) als serveis interns de MESSIKA i/o (ii) a qualsevol dels subcontractistes o proveïdors de serveis de MESSIKA quan la comunicació sigui necessària per a la realització de les finalitats esmentades.

Les dades no es transferiran en cap cas fora de la Unió Europea. Aquestes dades només es comunicaran a l'exterior en els casos esmentats anteriorment, excepte per complir amb obligacions legals i reglamentàries o a petició d'una autoritat legal o d'una administració. MESSIKA garanteix que aplica les millors mesures de seguretat contra la pèrdua, l'alteració i la comunicació no autoritzada de les dades transmeses pel Client.

El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació, oposició i limitació del tractament de les seves dades personals, o bé retirar-ne el seu consentiment, posant-se en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Client per correu electrònic a stores@messikagroup.com . Així mateix, s'informa al Client que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, com ara l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ("AEPD").

Per a més informació sobre les nostres pràctiques en matèria de protecció de dades del Client, la Botiga convida el Client a consultar la política de dades personals de MESSIKA GROUP, accessible al nostre lloc web www.messika.com.  

A més, el client pot registrar-se en una llista perquè se n'exclogui el telèfon, correu, correu electrònic o SMS/MMS: https://www.listarobinson.es/.

 

 1. Reclamacions – Informació

Per a qualsevol informació, reclamació, apel·lació a les garanties legals o preguntes sobre les condicions de venda dels productes MESSIKA o dels mateixos productes, el Client es pot posar en contacte amb el Servei d'Atenció al Client per correu electrònic a stores@messika.com.

 

 1. Propietat intel·lectual

MESSIKA segueix sent propietaria de tota la propietat intel·lectual de les fotografies, presentacions, estudis, esbossos, models, prototips, etc. creats (fins i tot a petició del Client) per al subministrament dels Productes. Per tant, es prohibeix al Client qualsevol reproducció o explotació d'aquestes fotografies, presentacions, estudis, esbossos, models, prototips, etc. sense l'autorització prèvia i expressa per escrit de MESSIKA, que pot condicionar-li a una compensació econòmica.

 

 1. Disposicions reglamentàries

Tots els diamants comprats per MESSIKA procedeixen de fonts legítimes no implicades en el finançament de conflictes, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides. MESSIKA garanteix que els diamants no procedeixen de zones de conflicte; aquesta garantia es basa en el seu coneixement i/o en les garanties per escrit del proveïdor dels diamants.

A més, MESSIKA és membre del Responsible Jewellery Council; per a més informació sobre el RJC consulteu  https://www.responsiblejewellery.com/

 

 1. Força major

L'execució de les obligacions de MESSIKA en virtut d'aquest document quedarà suspesa en el cas que es produeixi un cas fortuït o de força major que impedeixi la dita execució.

La suspensió de les obligacions no pot ser causa en cap cas de responsabilitat per incompliment d'aquesta obligació ni incórrer en el pagament de danys i perjudicis o de sancions per demora.

L'execució de l'obligació se suspèn durant tota la durada de la força major si és temporal i no supera un període de vuit (8) dies.

Si l'impediment és definitiu o supera aquest període de vuit (8) dies, aquests Termes i Condicions Generals seran senzillament rescindits.

 

 1. Legislació aplicable – Idioma – Controvèrsies

Els nostres TERMES I CONDICIONS es regeixen i estan subjectes a la Llei espanyola.

De conformitat amb l'article 57 de la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i usuaris, qualsevol litigi en matèria de consum es pot resoldre amistosament per mediació del Sistema Arbitral de Consum. La Comissió Europea ofereix una plataforma per a la resolució alternativa de conflictes, accessible a: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

MESSIKA no és membre de cap associació o organització que ofereixi un sistema extrajudicial de resolució de conflictes a Espanya.

En el cas que el Client no s'hi vulgui sotmetre, el litigi se sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili del consumidor.